Co robimy ?

Naszą misją jest działanie na rzecz optymalnego rozwoju osób z dysfunkcjami rozwoju.

W swoich działaniach koncentrujemy się głównie na rozwijaniu, propagowaniu inicjatyw postaw i działań sprzyjających poprawie sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej osób z deficytami rozwoju, a także na  szeroko pojętej pomocy ich rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów społecznych, terapeutycznych oraz materialnych.

Beneficjentami działań stowarzyszenia „Spadochron” są dzieci i  młodzież, którzy są uczniami  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. St. Kostki Płońsku oraz członkowie ich rodzin.

 

A jak to wygląda w praktyce ?

 

Stowarzyszenie „Spadochron” wspiera działania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. St. Kostki w Płońsku poprzez:

 • organizowanie szeregu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży                   z dysfunkcjami,
 • rozwoju, organizowanie wyjazdów integracyjnych i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży,
 • współorganizowanie akcji społecznych poświęconych problemom osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • organizowanie spotkań okolicznościowych dla dzieci, młodzieży i rodziców,
 • nawiązywanie współpracy z instytucjami i osobami prywatnymi, którym głęboko na sercu leżą problemy osób z dysfunkcjami rozwoju,
 • pozyskiwanie sponsorów na rzecz działań statutowych stowarzyszenia.
 • Od początku swojej działalności (wrzesień 2012) stowarzyszenie  stara się pozyskiwać środki finansowe na działalność statutową.

Realizowany projekt w roku 2018

 • Projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Płońsku „Terapia niepełnosprawnych zamieszkujących na obszarze powiatu płońskiego w tym terapia, profilaktyka i inwalidztwa”.

W ramach realizowanego projektu „QLTURAlni MY” jako główny cel przyjęliśmy: szerzenie świadomości potrzeby aktywnego korzystania z różnych form kultury, przekazywanie wartości jakie płyną z uczestnictwa w kulturze, propagowanie dobrych wzorców zachowań, rozbudzanie wrażliwości i poczucia estetyki, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości. Nasz projekt przewiduje wyjścia i wyjazdy do różnych instytucji kulturalnych (Muzea, Kino, Teatr, wystawy w galeriach), zorganizowanie warsztatów integracyjno-kulturalnych, pleneru malarskiego oraz prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii, arteterapii oraz dramy dwie godziny tygodniowo dostosowane do możliwości intelektualnych uczestników. A jako główny

Przegląd twórczości Artystycznej na który zostaną zaproszone zaprzyjaźnione zaprosimy również inne placówki kształcące osoby niepełnosprawne.

 • Wyjścia do teatru czy kina są ważnym aspektem w wychowaniu i nauczaniu  młodego człowieka.
  Edukacja teatralna wprowadza młodego człowieka w kulturę. Kształtuje osobowość dziecka poprzez kontakt z kulturą, która staje się źródłem indywidualnych przeżyć i sposobem rozładowania emocji. Rozwija umiejętność wyrażania twórczej ekspresji poprzez język sztuki. Teatr jako synteza sztuk stwarza możliwość powiązania wszystkich rodzajów ekspresji twórczej z uczestnictwem w zabawie w szczególności u osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wpływa na kształtowanie charakteru ucznia i bogacenie jego osobowości. Wymiana z uczniami myśli, twórczych doświadczeń i działań wzbogaca także  nauczyciela.
  Przygoda z teatrem pomaga w poznaniu przez uczniów różnych kręgów kultury, literatury i języka. Wpływa na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży, ich relacje z ludźmi i światem. Dzięki tego rodzaju wycieczkom (kino, teatr, muzeum )uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, pasje oraz talenty aktorskie, krytyczne, ale też chętnie angażują się w przygotowywanie przedstawień i uroczystości szkolnych. Żadna praca tak nie uszczęśliwia człowieka, jak właśnie praca twórcza, o czym pięknie pisze Erich Fromm: ,, Człowiek, aby pozostawać w zgodzie ze światem i z sobą samym, aby móc łączyć się z innymi, nie zatracając zarazem poczucia swojej integralności i wyjątkowości, nie ma innego sposobu na realizowanie swych pragnień, jak tylko poprzez twórcze, produktywne wykorzystanie swoich zdolności.”
 • Udział w warsztatach integracyjno- kulturalnych oraz plenerze malarskim pozwoli naszym podopiecznych  lepiej poznać się nawzajem, przyjrzeć się relacjom, jakie nawiązali między sobą, a także doskonalić umiejętność współpracy. Zajęcia umożliwiają wzrost poczucia bezpieczeństwa w grupie oraz pozwolą na spojrzenie z nowej perspektywy na relacje. Dzięki warsztatom integracyjnym młodzi ludzie lepiej poznają inne osoby, będące członkami ich grupy. Doświadczenie wspólnego działania, połączone z odnoszeniem grupowych sukcesów wzmacnia spójność grupy. Udział w warsztatach umożliwia młodym ludziom nawiązać relacje i bezpiecznej poczuć się w grupie. Zajęcia będą okazją do: podniesienia poczucia bezpieczeństwa w grupie, budowania więzi w grupie ,obserwacji siebie i innych, twórczego wyrażenie siebie w grupie, rozwijania umiejętności  porozumiewania się, pobudzania otwartości na odmienne opinie oraz  doskonalenia umiejętności empatycznego współdziałania podczas realizacji zadań grupowych.

 

 • Zajęcia z elementami arteterapii socjoterapii oraz dramy są okazją do kształtowania nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności zwłaszcza interpersonalnych, między innymi  asertywności oraz  podejmowania decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. W trakcie zajęć uczestnicy poznają siebie, uczą się konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami w kontaktach z innymi. Są doskonałym motorem twórczego rozwoju i artystycznej aktywności ucznia w pozaszkolnych formach edukacji. Uczniowie mają zapewniona opiekę, mogą ciekawie spędzić czas wolny, uzyskują odpowiednią pomoc. Udział w zajęciach stanowi alternatywną formę spędzania czasu wolnego atak ze umożliwiają rozwijać pasje i umiejętności manualne, aktorskie, kulinarne każdego uczestnika. Pozwalają przeżyć uczestnikom satysfakcję z własnych dokonań, wzmacniając wiarę w siebie i poprawiają samoocenę szczególnie osób niepełnosprawnych
 • Zwieńczeniem całego projektu będzie podsumowanie w formie Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych” SPADOCHRON”. Głównym założeniem przeglądu jest wsparcie i promocja dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, jak również ich rehabilitacja społeczna poprzez podniesienie samooceny i znaczenia w społeczeństwie. Celem przeglądu  jest również promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych oraz walka z różnymi rodzajami ich dyskryminacji. Do udziału w przeglądzie zaprosimy również inne placówki kształcące osoby niepełnosprawne w celu nawiązania nowych znajomości, integracji a nawet przyjaźni i współpracy. W trakcie przeglądu osoby niepełnosprawne będą  prezentować swoje umiejętności i talenty. Uczestnicy będą mieli okazję do odkrycia bogactwa własnych pomysłów, co w dużej skali, w przypadku podejmowania tego rodzaju inicjatyw, wpłynie korzystnie na ich samorozwój oraz pobudzi kreatywność i rozwinie wyobraźnię.

Priorytetowym celem naszego działania jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym zajęć terapeutycznych, profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Do realizacji zadania wykorzystane zostaną metody i formy dostosowane do indywidualnych możliwości beneficjentów projektu, tak aby zapewnić im optymalny rozwój we wszystkich sferach. Dzięki uczestnictwu  w zajęciach i w wyjazdach podopieczni stowarzyszenia będą mieli możliwość rozwijać swoje zdolności  i zainteresowania. Uczestnikami w proponowanych formach zajęć beneficjenci będą mieli możliwość rozwijać swoje zdolności manualne,  poprawić koordynację ruchową, nabywać nowe umiejętności zwłaszcza interpersonalne podejmowania decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. A także  osiągnięcie przez beneficjentów większej zaradności życiowe i zwiększenie u nich poczucia własnej wartości. Na zajęciach i wyjazdach młodzież i dzieci będą rozwijać swoje umiejętności społeczne i samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego w sposób bezpieczny i kreatywny.

 • Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w organizacji akcji społecznych na terenie miasta Płońska: Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie,
 • Dzięki stowarzyszeniu uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. St. Kostki   Płońsku mają okazję wziąć udział w atrakcyjnych wyjazdach do teatru, kina, warsztatach edukacyjno-integracyjnych, zajęciach pozalekcyjnych, piknikach, plenerach oraz imprezach okolicznościowych
 • Zarząd i członkowie Stowarzyszenia dokładają wszelkich starań, aby w Spadochronie panowała rodzinna atmosfera i dlatego też zorganizowaliśmy tradycyjne spotkania przy wigilijnym i wielkanocnym stole,
 • Prace naszych uczestników prezentujemy na wystawach na terenie miasta.