Statut Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju ?SPADOCHRON?

Preambuła

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju „Spadochron” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób mającym na celu rozwijanie, propagowanie inicjatyw postaw i działań sprzyjających poprawie sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej osób z deficytami rozwoju a także szeroko pojęta pomoc rodzinom osób z dysfunkcjami rozwoju w rozwiązywaniu ich problemów społecznych, terapeutycznych oraz materialnych.
Stowarzyszenie ma na celu również podejmowanie wszelkiej współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, które będą podejmować działania wspierające realizacje celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział pierwszy

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju „Spadochron” , zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

                                                                                                 § 2

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Płońsk ul. Młodzieżowa 11a

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Płońska i powiatu płońskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 5

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrócona nazwą  Stowarzyszenie Spadochron z wyjątkiem dokumentów urzędowych.

§ 6

Stowarzyszenie może współpracować lub być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
2. W zakresie zatrudniania pracowników Stowarzyszenie reprezentuje prezes zarządu lub osoba przez niego upoważniona.

Rozdział drugi

Cele Stowarzyszenia, sposoby ich realizacji i obszary działania
§ 8

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) propagowanie, popieranie, koordynowanie i współdziałanie przy realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej kulturowej osób z deficytami rozwojowymi.
b) upowszechnienie wiedzy o dysfunkcjach rozwojowych.
c) tworzenie środowiska przyjaznego osobom z deficytami rozwojowymi oraz ich rodzinom.
d) pomoc rodzinom wychowującym dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi w rozwiązywaniu ich problemów adaptacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych;

§ 9

1) organizowanie seminariów, kursów, szkoleń, sympozjów, warsztatów, służących przedstawianiu problemów ludzi z dysfunkcjami rozwojowymi i sposobów ich rozwiązywania.
2) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z dysfunkcjami rozwojowymi.
3) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców i opiekunów osób z dysfunkcjami rozwojowymi.
4) organizowanie zajęć logopedycznych, terapii audio psycholingwistycznej, terapii socjoterapeutycznej, terapii zajęciowej, terapii integracji sensorycznej oraz terapii polisensorycznej dla dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi.
5) organizowanie kolonii i obozów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z dysfunkcjami rozwojowymi.
6) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla rodziców z dziećmi.
7) tworzenie i prowadzenie integracyjnych i specjalnych punktów przedszkolnych.
8) tworzenie i prowadzenie integracyjnych i specjalnych szkół podstawowych.
9) tworzenie i prowadzenie integracyjnych i specjalnych gimnazjów.
10) tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczych dla dorosłych osób z dysfunkcjami rozwojowymi.
11) Organizowanie działalność związanej z przystosowywaniem do pracy osób z dysfunkcjami rozwojowymi.
12) organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego osób z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzin.
13) organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla osób z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzin.
14) prowadzenie poradnictwa i pomocy dla rodziców małych dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, posiadającymi orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania.
15) tworzenie, uzupełnianie i udostępnianie baz danych placówek medycznych, opiekuńczych, ośrodków terapeutycznych, stowarzyszeń, fundacji i innych instytucji związanych ze środowiskiem osób z dysfunkcjami rozwojowymi.
16) organizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi.
17) powadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych i ośrodków terapeutycznych.
18) organizowanie integracyjnych imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi.
19) współpraca z instytucjami i organizacjami, zajmującymi się podobną działalnością wychowawczą w kraju i za granicą.
20) współpraca z wolontariuszami i specjalistami, zajmującymi się rehabilitacją zdrowotną, oświatową i społeczną.
21) inicjowanie i prowadzenie innych form działalności, służących celom stowarzyszenia.
22) gromadzenie środków, zasobów materialnych i niematerialnych na finansowanie celów, określonych w paragrafie 8.
23) organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego osób z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzin.
24) organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla osób z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzin.
25) Stowarzyszenie realizuje swoje cele samodzielnie lub współpracując z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi w kraju i za granicą.
26) Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może powołać inne organizacje dopuszczone prawem.
27) Stowarzyszenie realizuje swoje cele dzięki pracy społecznej członków i sympatyków. Może jednak zatrudniać pracowników dla prowadzenia swoich spraw.

Rozdział trzeci

Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki.

§ 10

1. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia deklarująca chęć realizowania celów Stowarzyszenia oraz która złożyła deklarację członkowską zawierającą rekomendację dwóch członków. Członkostwo Stowarzyszenia uzyskuje się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni.
3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna udzielająca Stowarzyszeniu wsparcia w różnorakiej postaci na podstawie uchwały Zarządu. Wniosek zainteresowanego powinien zawierać formy i zakres deklarowanej pomocy.
4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w sposób szczególny przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia. Walne Zebranie Stowarzyszenia decyduje o nadaniu tego członkostwa w drodze uchwały podjętej w głosowaniu na wniosek Zarządu lub 1/3 głosów członków zwyczajnych. Do ważności takiej uchwały niezbędna jest liczba 2/3 głosów ?za? z liczby członków biorących udział w głosowaniu.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, w tym do występowania z wnioskami do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia oraz do udziału w Walnym Zebraniu z czynnym i biernym prawem wyborczym.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek aktywnego popierania i uczestniczenia w realizacji celów.
3. Członkowie Stowarzyszenia, mają obowiązek dbania o jego dobre imię i wykonywanie przynależnych im funkcji i uprawnień z uwzględnieniem zabezpieczenia realizacji statutowych zadań i interesów Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia i w Walnym Zebraniu, jednakże tylko z głosem doradczym. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Mogą oni zgłaszać wnioski i propozycje do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania – co do działalności Stowarzyszenia. Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 12

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez :
a) rezygnację pisemną złożoną do Zarządu,
b) wykluczenie przez Zarząd za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
c) wykluczenie przez Zarząd z powodu zaniechania prowadzenia działalności w Stowarzyszeniu i na jego dobro oraz nie wykazywaniu zainteresowania jego działalnością i celami.
d) nieusprawiedliwione niepłacenie składek członkowskich.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia i skreślenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
3. Prawa członków osób fizycznych wygasają także na skutek śmierci tych osób, zaś w odniesieniu do osób prawnych na skutek utraty przez nie osobowości prawnej, rezygnacji, skreślenia lub wykluczenia przez Zarząd.

 

Rozdział czwarty

Władze Stowarzyszenia

                                                                                              § 13
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy obecności członków. Z zastrzeżeniem punktu 2.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie nie wcześniej niż 15 minut po terminie pierwszym.

§ 15

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków brak jest quorum, o którym mowa w ust. 1 wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podejmowane zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Porządek obrad ustala Zarząd. Członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo do wniesienia nowych punktów do porządku obrad.

§ 16

1. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z prawem głosu wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia znajdujący się na liście członków w dniu podjęcia przez Zarząd decyzji o zwołaniu Walnego Zebrania. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
3. Członkowie honorowi i wspierający mogą uczestniczyć w walnym zebraniu z głosem doradczym.
4. Zarząd zwołuje Walne Zebranie raz na rok, powiadamiając o terminie, co najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
b) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
c) uchwalanie programu i podejmowanie uchwał w sprawie kierunków działania,
d) powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
f) podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
g) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
h) przyznawanie członkostwa honorowego
i) rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu
6. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie do 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku,
c) na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych w terminie do 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku.

                                                                               § 17
1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, 2 członków Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
4. Zarząd podczas pierwszego posiedzenia powołuje ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
5. W czasie trwania kadencji osoby wchodzące w skład Zarządu lub też cały Zarząd, mogą być odwołani przez Nadzwyczajne Walne Zebranie lub Walne Zebranie.
6. W przypadku ustąpienia członka Zarządu Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, Zarząd na jego miejsce wybiera nowego członka Zarządu spośród członków Stowarzyszenia. W ten sposób można uzupełnić skład Zarządu do 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej. Posiedzenia zwołuje Prezes lub Wiceprezes, powiadamiając o jego terminie wszystkich członków Zarządu i Komisję Rewizyjną.
8. Uchwały Zarządu wymagają dla swej ważności obecności co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i zapadają zwykłą większością głosów, zaś w przypadku ich równości decyduje głos Prezesa.
9. Do kompetencji Zarządu należy:
a) zatwierdzenie planu finansowego (budżetu),
b) zatwierdzenie bilansu finansowego,
c) opracowywanie sprawozdań,
d) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
e) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał dotyczących obrotu ruchomościami i nieruchomościami,
g) administrowanie majątkiem Stowarzyszenia,
h) zorganizowanie biura i zatrudnianie pracowników,
i) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, skreślanie wykluczanie oraz udzielanie upomnień członkom Stowarzyszenia,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich,
k) zwoływanie Walnych Zebrań,
l) podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej dla uzyskania środków niezbędnych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
10. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagają dwóch podpisów: Prezesa Zarządu lub Zastępcy Prezesa lub upoważnionego członka Zarządu.
11. Dla ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa Zarządu lub Zastępcy Prezesa lub upoważnionego członka Zarządu.
12. Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie przez co najmniej 2 członków Zarządu, w tym przez Prezesa. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane przez wezwanie pełnomocnika do jego zwrotu w oryginale.

§ 18

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zebranie.
3. Komisja Rewizyjna podczas pierwszego posiedzenia powołuje ze swego grona przewodniczącego.
4. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej pozostali członkowie Komisji wybierają na jego miejsce nowego członka spośród członków Stowarzyszenia. W ten sposób można uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej do1/3 składu pochodzącego z wyboru.
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej działalności pracy Stowarzyszenia,
b) kontrola stanu majątku Stowarzyszenia, bilansu, rachunku wyników oraz wyników działalności,
c) prawo do opiniowania planu i sprawozdań Zarządu oraz przedkładanie stosownych wniosków Walnemu Zebraniu,
d) składanie przed Walnym Zebraniem Członków wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
e) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
f) prawo delegowania jednego ze swoich członków do uczestnictwa – bez prawa głosu w pracach Zarządu Stowarzyszenia,
7. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, zaś w przypadku ich równości
decyduje głos Przewodniczącego,
8. W czasie trwania kadencji osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej lub też cała Komisja Rewizyjna, mogą być odwołani przez Nadzwyczajne Walne Zebranie lub Walne Zebranie.
9. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.
10. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się według potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku.

 

Rozdział piąty

Majątek Stowarzyszenia

§ 19

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, fundusze, nieruchomości, ruchomości oraz inne elementy majątku trwałego nabyte w trakcie trwania działalności statutowej:
a) spadki, darowizny, zapisy, dotacje, subwencje
b) odsetki bankowe, lokaty
c) wpływy z ofiarności publicznej,
d) składki członkowskie,
2. Stowarzyszenie gromadzi swoje fundusze na koncie bankowym.
3. Stowarzyszenie ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walutach obcych i może korzystać z nich z prawem dewizowym.
4. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia środków materialnych oraz innego wsparcia osoby fizycznej lub prawnej bez podawania uzasadnienia swego stanowiska.

Rozdział szósty

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 20

1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podjętej większością 4/5 głosów członków zwyczaj-nych, przy obecności 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pozostały po spłaceniu zobowiązań i ściągnięciu wierzytelności zostanie przekazany na cele statutowe lub na rzecz organizacji o podobnym charakterze działalności.
3. Likwidatorem Stowarzyszenia i jego majątku zostanie ostatni Zarząd pełniący funkcje przed podjęciem uchwały o likwidacji.

Rozdział siódmy

Przepisy końcowe

§ 21

1. Zmiany statutu Stowarzyszenia mogą nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania lub   Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.
2. Wniosek o zmianę statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia powinien być przedłożony nie później niż na 30 dni przed terminem walnego zebrania. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o stowarzyszeniach.
3. Niniejszy statut został uchwalony na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju Spadochron w dniu 03.09. 2012r. i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia rejestracji.